תקנון ותנאי שימוש

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באתר www.diradira.co.il (להלן "דירה דירה" ו/או "האתר"). כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף במידה זו או אחרת לגולשים אחרים ולכן חשוב לנו להבהיר כי עליך לפעול בזהירות המתאימה כאשר אתה מגיב ופונה לגולשים אחרים בעקבות השימוש באתר. משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש בלבד.

מבוא

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תקנון תנאי שימוש"), ומהוה הסכמה מצדך, לתנאים אלה. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעילי האתר לבין כל אדם המשתמש במידע הקיים באתר או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או המפרסם מודעה באתר (להלן "המשתמש").
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בו לכל מטרה שהיא.

מידע ותכנים באינטרנט

דירה דירה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או בהודעה כתובה (SMS) מידע בדבר שירותים וכן מידע פרסומי בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לפנות בבקשה על מנת להפסיק שירות זה ע"י ביטול הסכמתך לו.
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שדירה דירה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

הגבלת אחריות

כל משתמש רשאי לפרסם ו/או להשתמש באתר בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
* אין להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בכרטיס אשראי ו/או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות.
* השימוש באתר ובשירותים המוצאים בו יהיה בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין וכי לא יעשה שימוש בשירותים של דירה דירה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין. בנוסף, המשתמש באתר אינו רשאי לעשות בו שימוש לשם פרסום מודעה בעלת אופי גזעני, פוגעני, או שיש בפרסומה משום לשון הרע או עבירה על חוק כלשהו.

* המשתמש לא יגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים עבור משתמשים אחרים ו/או שימוש אשר עלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

* לדירה דירה שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע"י המשתמשים. דירה דירה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את המודעות ולהתאימן לרוח המודעות המפורסמות באתר. מפעילי האתר שומרים על זכותם לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

* דירה דירה שומרת על זכותה לבטל כל מודעה/הצעה, שנתגלתה או שנחשדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כניסיון להונות כאמור, וכן לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות כאמור, לרבות תביעה אזרחית/פלילית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את דירה דירה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה בקשר לתוכן שהועלה על-ידו למערכת האתר.

השימוש באתר

כל הודעה המתפרסמת באתר יש לחדש מדי תקופה. באחריות מפרסם המודעה לחדשה בתאריך שנקבע. מודעה שלא תחודש במועד תוסר מהלוח, ואין דירה דירה מחויבת להודיע על כך למפרסם המודעה.

סדר הופעת המודעות נקבע לפי מספר פרמטרים היכולים להשתנות מעת לעת: תאריך עדכון המודעה, תאריך הצגת הדירה, תמונות ועוד. ככל שלדירה יהיו יותר נתונים מדויקים ותמונות רלוונטיות היא תופיע בראשית הדף.

דירה דירה אינה צד לעסקה כלשהי שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ואינה מתווכת בעסקאות אלו. כל תנאי העסקאות יסוכמו ישירות בין המשתמשים הנוגעים בדבר וזאת ללא תלות בדירה דירה.

דירה דירה לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או שירכשו באמצעותן.
 כל הפרטים והמידע המפורסמים באתר הינם באחריותם הבלעדית והמלאה של מוסרי המידע.

אין לראות במידע המתפרסם באתר כייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע הנמצא באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. אין דירה דירה אחראית לשום נזק העלול להיגרם עקב השקעה באחת מהאופציות המפורסמות באתר.

מתווכים ולקוחות עסקיים

מודעות לחברות תיווך/לקוחות עסקיים הינו בחינם. דירהדירה רשאית בכל עת לשנות את המסלולים והמחירים. דירה דירה רשאית לבטל מודעות כפולות באתר. תוכן המודעה יכלול את פרטי הנכס. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לבטל מודעות שתוכנם יכלול פרסום עצמי. דירהדירה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את אמיתות תוכנן של המודעות ולבטלן במידה וימצא חוסר אמינות בהן. בנוסף, דירהדירה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את כל מודעותיו של מפרסם אשר עבר על סעיף זה ו/או אחרים.

פרוייקטים חדשים

הצגת פרויקט באתר דירה דירה הינה בתשלום. בעליו של פרויקט אשר יבקש לפרסמו יצור קשר עם מחלקת המכירות של דירהדירה ויתאם נושא זה מולם. אין לפרסם מודעות על פרויקטים חדשים תחת קטגוריות אחרות באתר. דירהדירה שומרת לעצמה את הזכות למחוק מודעות אלו ואף למנוע מבעלי הפרויקט לפרסמן בעתיד באתר. על מנת לקבל פרטים על הפרוייקט יש למלא את טופס יצירת הקשר של הפרוייקט. נתונים אלה מועברים אל בעל הפרוייקט,נשמרים במאגר המידע שלו ובאחריותו ליצור קשר עם מבקש הפרטים. האתר דירה דירה אינו אחראי על תהליך זה ואינו יכול להבטיח כי אכן בעל הפרוייקט ייצור קשר עם מבקש הפרטים או כי לא יבצע שימוש כלשהו בפרטים אשר נשלחו אליו.

העברת מידע למפרסמים

במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי דירה דירה תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהויך האישי לרבות טלפונים, שמות פרטיים/משפחה, כתובת וכו'.

שגיאות וטעויות באתר

דירה דירה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה בחומר המוצג באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. דירה דירה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות. הואיל ואין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות הפרסומים המופיעים בלוח, החברה אינה יכולה להבטיח ו\או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק הפרסומים המופיעים בהם. במקרה של אי דיוקים, באשר לפרסומים השונים, המופיעים בלוח, יש להודיע לדירה דירה, כדי שזו תוכל לבדוק את הנושא עם המפרסם ובמידת הצורך, לעדכן את הלוח.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המשתמש מבין ומכיר בכך, כי כל הפרסומים המופיעים בלוח הינם באחריותו הבלעדית של המפרסם וכי אין החברה ערבה, בכל דרך שהיא, לפרסומים המופיעים בלוח.

פעילותו של האתר

דירה דירה אינה מתחיבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה לשרתי האתר. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל דירה דירה או מי מספקיה, דירה דירה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך. דירה דירה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת מודעות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע למפרסמים ו/או המשתמשים על כך מראש וכל זאת בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ושינויים טכנולוגיים. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דירה דירה בקשר לכך.

זכויות יוצרים/סימני מסחר

כל הדפים המופיעים באתר הם רכושה של דירה דירה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של דירה דירה. האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של הלוח, כמו גם במבנה הלוח, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו - שייכות, בלעדית, לדירה דירה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה לכל מטרה שהיא.

ברירת דין ומקום שיפוט

התקנון ותנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. הסמכות הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או משימוש בו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

שונות

היכן שידרש תשלום עבור פרסום באתר יעשה התשלום במזומן ו/או באמצעות כרטיס אשראי, בהתאם לנהלי חברות האשראי ובכפוף לאישורן. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.3.2007 וניתן לשינוי בכל עת ע"י דירהדירה על פי שיקול דעתה הבלעדי בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות גרידא, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

טוען, נא להמתין...